Pluk de dag (carpe diem)...

maar vergeet de vergankelijkheid niet (memento mori).

Waarom laat u geen biografisch portret maken?

Uw eigen geschiedenis voor altijd vastgelegd.

Uw kinderen en kleinkinderen zullen u dankbaar zijn!

 

 

Als u iets zeer persoonlijks wilt vastleggen,

voor uzelf én voor uw familie,

dan is uw geschreven portret

met uw eigen levensverhaal
bij uitstek geschikt.
Tijdloos en onvergankelijk!
Portretten zijn van alle tijden. Musea hangen er vol mee. Tot diep in de negentiende eeuw waren het voornamelijk schilderijen, prenten en tekeningen. Daarna werden foto’s populair. Door technische vernieuwingen waren zij niet alleen sneller en mooier, maar vooral ook steeds goedkoper te maken, en daarmee kwamen zij binnen bereik van velen.
Van wie is tegenwoordig nog geen foto gemaakt?
Met een foto mag iemands afbeelding behouden blijven, maar een biografisch portret gaat verder door vertelling van het achterliggende levensverhaal, de persoonlijke geschiedenis.
Daardoor ontstaat meer diepte, reliëf en perspectief.
Wie was de geportretteerde als persoon eigenlijk? Waar woonde hij (of zij), wat dacht hij, en met wie en hoe leefde hij?
Een levensloop is onvoorspelbaar. Het toeval lijkt altijd een rol te spelen. Vaak ook blijkt van kleine gebeurtenissen of beslissingen pas later dat zij grote gevolgen hebben gehad. In een terugblik is dat zeer interessant.
Welke keuzes heeft iemand gemaakt binnen de gegeven omstandigheden van de tijd waarin hij leefde, en wat kwam daarvan terecht? Welke uitdagingen ging iemand aan, en welke problemen werden het hoofd geboden?
De Franse filosoof en schrijver Jean-Paul Sartre (1905-1980) schrijft: L'existence précède l'essence. Bestaan gaat vooraf aan de essentie. Anders gezegd: eerst wordt iemand geboren; hij of zij bestaat. Maar iemands persoonlijkheid, de kern van het bestaan, een menselijke identiteit ontstaat pas door de keuzes die iemand maakt.
In fotografische, getekende en geschilderde portretten komen zulke zaken niet of nauwelijks uit de verf. Iemands karakter, persoonlijke keuzes en levensverhaal blijven daarin onbelicht. En zo dreigt uiteindelijk de essentie van een bestaan, de unieke persoonlijkheid als het ware ‘in de tijd’, in de anonimiteit te verdwijnen.
Met een biografisch portret waarin een levensgeschiedenis valt na te lezen, wordt dat voorkomen.
Een biografisch portret is niet alleen interessant voor de geportretteerde zelf, maar zeker ook voor de kinderen en hun kinderen. Nu én in de toekomst.

De term biografie komt uit het Grieks. Het begrip is een samenvoeging van ‘bio’ (leven) en ‘graphia’ (beschrijving). Het woord portret is afkomstig uit het Latijn. ‘Protrahere’ betekent tekening of naar voren halen. Het daar van afgeleide Franse ‘portrait’ staat voor ‘karakterisering van een persoon in woorden’.

Een biografisch portret is een artistieke voorstelling van een individuele persoon, of een groep mensen. Maar het begrip kan breder worden opgevat. Ook van een bedrijf of organisatie kan de bestaansgeschiedenis naar voren worden gehaald.

Een biografisch portret is een geschreven kunstwerk: een levensbeschrijving waaraan een visueel, esthetisch aspect kan worden toegevoegd. Door de combinatie van afbeeldingen en een op feiten gebaseerde vertelling resulteert een biografisch portret in een genuanceerd totaalbeeld. Dat kan leiden tot verrassing, dieper begrip en respect. Van belang zijn de omstandigheden en de omgeving waarin iemand leefde. Die bepalen immers iemands keuzes. Zij beïnvloeden de loop van een leven, een bestaan.

Een biografische portret wordt waarschijnlijk maar één keer geschreven. Daarom is de hoogste kwaliteit van belang. Het persoonlijke herinneringsdocument dient niet alleen toegankelijk te zijn en vlot geschreven voor een breed publiek, en met oog voor relevante details. Het moet ook goed gecomponeerd zijn, en met de juiste belichting tegen een gepaste achtergrond geplaatst. Zo kan een levensverhaal in het correcte perspectief worden gezien. Kortom, de persoonlijke geschiedenis, het biografische portret dient zorgvuldig in de historische context te worden geplaatst. Dat is een ambacht.

Als historicus heb ik mij vele jaren in die kunst bekwaamd. Ik ben gespecialiseerd in historische portretten van mensen, én van bedrijven, organisaties en instellingen. Uw geschreven portret zal van de hoogste kwaliteit zijn, en historisch verantwoord. Dat is mijn inzet.

Het levensverhaal van ouders, hun wordingsgeschiedenis kan door kinderen, kleinkinderen en andere familieleden worden gelezen wanneer zij maar willen. Zo komen generaties bij elkaar.

De levensgeschiedenis van vader, moeder of van beiden kan voor de toekomst worden vastgelegd als een tijdloos biografisch portret, een herinneringsdocument in de vorm van een boek, als e-book of persoonlijke website. Combinaties zijn uiteraard ook mogelijk. Welke vorm u ook kiest, uw biografische portret wordt uniek, origineel en duurzaam.

 

Met dank aan het Rijksmuseum

 

 

Laat

Uw leven

Lezen

 

E-mailadres: info@biografischportret.nl?subject=Afspraak&body=Ik heb belangstelling voor een biografisch portret
en wil graag een afspraak maken.
Mijn gegevens zijn:
Naam:
Straatnaam en huisnummer:
Woonplaats:
Tel.nr.: